Vypovedať PZP je jednoduché

Ak ste sa rozhodli podať výpoveď, je dôležité vedieť ako postupovať. Od momentu zistenia, že vaše povinné zmluvné poistenie je skutočne nedostatočné alebo poisťovňa, s ktorou máte zmluvu, vám nevyhovuje tak, ako si by ste chceli, je tu možnosť podať VÝPOVEĎ PZP. Výpoveď však môže podať iba poistník alebo ním poverená osoba s plnou mocou.

Tri jednoduché body ako podať výpoveď PZP

 • (1) Dôležité je správne načasovanie, pretože podpísaním poistenej zmluvy s poisťovňou ste zaviazaný si plniť isté povinnosti, z ktorých vám vyplýva aj to, že PZP si uzatvárate s danou poisťovňu na rok. Práve preto, ak podávate výpoveď musíte vedieť, že poistná zmluva sa dá vypovedať najneskôr šesť týždňov pred koncom poistného obdobia k tzv. výročiu zmluvy.V priebehu poistného obdobia je možné vypovedať PZP len z určitých dôvodov, a to je predaj vozidla, zošrotovanie, vyradenie z evidencie, krádež vozidla či výpoveď po poistnej udalosti za príslušných podmienok poisťovne.
 • (2) Od 1.1.2019 platí, že v prípade, keď sa zmenila výška poistného, je poisťovňa povinná oznámiť vám túto zmenu najneskôr 10 týždňov pred koncom poistného obdobia. Ak si poisťovňa túto povinnosť nesplní a informáciu o zmene výšky poistného vám nedoručí v stanovenej lehote, pri výpovedi poistenia nemusíte dodržiavať 6 týždňovú výpovednú lehotu. V takomto prípade môžete výpoveď poistenia podať kedykoľvek pred uplynutím poistnej doby.
 • (3) Pre samotné vytvorenie výpovede PZP máte dve možnosti, a to:
  • stiahnuť si vzor a údaje upraviť podľa svojich potrieb, rovnako aj dôvod výpovede
  • výpoveď PZP si vygenerovať priamo na mieru prostredníctvom online formulára
  Obe tieto možnosti sú vám k dispozícii na stránke www.netfinancie.sk
 • (4) Výpoveď následne podpíšete a zašlete na adresu pobočky, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu PZP. Zmluva k PZP sa vypovedá vždy písomne, pričom výpoveď je možné doručiť niekoľkými spôsobmi: poštou (v prípade, že potrebujete dodržať 6-týždňovú výpovednú lehotu je však dôležitý dátum prijatia poisťovňou, nie dátum podania pošte) alebo osobne na pobočke.

K výpovedi dochádza dňom jeho riadneho oznámenia poisťovni vtedy, ak je výpoveď oprávnená a poisťovňa nemá v zmluve uvedené inak.

Všetky dôvody, kedy je možné vypovedať zmluvu PZP:

 1. po zániku motorového vozidla
 2. po predaji vozidla
 3. po vyradení vozidla z evidencie vozidiel (odhlásenie, odovzdanie značiek)
 4. po krádeži vozidla (na základe oznámenia Polície SR)
 5. uplynutím doby, na ktorú bolo poistenie dojednané
 6. nezaplatením upomienky v termíne stanovenom poisťovateľom
 7. dohodou (medzi poisťovňou a poistníkom)
 8. podľa osobitného predpisu stanoveným poisťovateľom v poistných podmienkach, ktoré sú súčasťou poistnej zmluvy
 9. po vyradení motorového vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
 10. po zmene nájomcu, ak je na motorové vozidlo uzavretá nájomná zmluva s právom kúpy prenajatej veci

Pri podávaní výpovede, ktorá nie je k výročiu zmluvy, musíte priložiť kópiu dokumentu, ktorá vás oprávňuje podať takto výpoveď:

 • pri predaji vozidla - Kúpna zmluva alebo kópia veľkého technického preukazu s novým majiteľom.
 • pri vyradení vozidla z evidencie - Protokol o ekologickej likvidácii.
 • pri odcudzení vozidla - Protokol od Polície SR.

Nezabúdajte, že ak podávate výpoveď nie k výročiu zmluvy PZP, musíte poisťovňu požiadať o vrátenie zvyšku poistného, ktoré ste uhradili do konca poistného obdobia a rovnako aj o vystavenie potvrdenia o bezškodovom priebehu.

2011 - 2023 © pzp-porovnanie.sk